Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

חוזים, הסכמים, טפסים ומסמכים

חוזה עבודה הדפס דואל

חוזה עבודה – להגנה על זכויותיך כעובד
חוזה עבודה הוא מסמך המעגן את חובותיהם של עובד ומעביד במסגרת מקום העבודה או תפקיד מסוים. על פי החוק חייב כל מעביד להמציא לעובד חוזה עבודה או לחילופין, מסמך המפרט את ההסכמים שהצדדים הגיעו אליהם במסגרת המשא ומתן לפני תחילת העבודה. ישנם שלושה סוגים של חוזים, כאשר השוני ביניהם מתבטא בעיקר בתקופת תוקפו של החוזה.

סוגים של חוזה עבודה
חוזה עבודה לתקופה בלתי מוגבלת, הוא למעשה החוזה הרגיל שעוסקים בו, חוזה עבודה זה מתחדש מפעם לפעם מתוקף הסכמה הדדית של הצדדים לשינויים בתנאי העבודה או מכוחם של הסכמים קיבוציים. חוזה עבודה לתקופה מוגבלת, הוא חוזה שנקבע מראש לתקופה מסוימת, כאשר בתום החוזה קיימת לעובד הזכות לפיצויי פיטורין במידה ולא חודש חוזה עבודה, במידה שצבר ותק של שנה לפחות במקום העבודה. חוזה עבודה קבלנית או חוזה לביצוע משימה ספציפית, במקרה כזה תוקפו של החוזה פג ברגע שהסתיימה המשימה, ואין העובד זכאי לפיצויי פיטורין.

חתימה על חוזה עבודה אישי
רגע לפני שמתיישבים לחתום על חוזה עבודה בעל תנאים אטרקטיביים, שכר גבוה ורכב צמוד, כדאי לבדוק את הסעיפים האפורים של החוזה, והאם הוא באמת שווה כמו שהוא נראה במבט ראשון. הסעיפים האפורים של חוזה עבודה מורכבים מאופן מבנה השכר ותשלום זכויות סוציאליות לעובד. דווקא בסעיפי הזכויות הסוציאליות עשוי להסתתר כסף רב ולפעמים משתלם לוותר על כמה שקלים בשכר לטובת הטבות מסוימות כמו ביטוח פנסיוני, קרן השתלמות וכו'. גם גובה אחוז השתתפות המעביד בזכויות הסוציאליות עשויים להיות שווים הרבה כסף בטווח הארוך.
פירוט חוזה עבודה כולל בין השאר את זהות המעביד וזהות העובד, תאריך תחילת העבודה, תיאור עיקרי התפקיד ותאור תפקידו של הממונה הישיר של העובד. גם סך כל התשלומים המשולמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר, אורכו של יום העבודה, יום המנוחה השבועי, סוגי תשלומים של העובד וחלקו של המעביד עבור תנאים סוציאליים ופירוט הגופים שאליהם מועברים בפועל התשלומים האמורים.

מה נכלל בחוזה עבודה ?
חוזה עבודה אמור לפרט מהם התקבולים הכספיים של העובד, לרבות שמות קופות הגמל או קרנות ההשתלמות בהן הוא מבוטח במסגרת העבודה ושיעורי ההפרשות אליהן. חוזה עבודה יכיל את ימי העבודה והשעות שעל העובד להיות נוכח. הגדרת תפקידו ומי ממונה עליו. חוזה עבודה מפרט את ההטבות אשר אינן קבועות בחוק והמעביד בוחר להעניק אותן לעובד, אך חוזה עבודה צריך להכיל גם את חוקי העבודה שלא המעביד ולא העובד רשאים לוותר עליהם והחוזה בא להגן על העובד לפעמים מפני מקרים של הרעת תנאים בעבודה. חוקים אלו כוללים את שעות העבודה והמנוחה, שכר על שעות נוספות, חופשה שנתית, ימי מחלה, דמי הבראה ופיצויי פיטורין. כמו כן, יכיל חוזה עבודה את חובותיו של העובד למעביד, נאמנותו ושמירה על סודיות.

במקרה של עובדים ישראלים הרוצים לצאת לעבודה מחוץ לגבולות ישראל, יש לציין שחוקי עבודה בחו"ל שונים לחלוטין ויש לבדוק בחוקי העבודה המקומיים של כל מדינה בנפרד.

 

 
< קודם   הבא >